Tin hoạt động
Ngày 21-8-2018, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XII).

Ngày cập nhật: 24/08/2018

    Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra từ 7 – 12/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngày 21-8-2018, Đảng bộ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XII).

 

Đ/c Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Biền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh - Báo cáo viên, đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra từ 7 – 12/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là các cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Mục tiêu tổng quát xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Trong 3 nghị quyết trên, đ/c Báo cáo viên nhấn mạnh Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là Nghị quyết quan trọng bậc nhất không chỉ trong 3 nghị quyết mà là nghị quyết quan trọng nhất trong cả 13 nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nghị quyết này như một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới.

 

 

Đ/c Dương Xuân Thoạn -  Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Thoạn, Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) không những đòi hỏi các đảng viên, viên chức và người lao động của Nhà trường phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc và viết thu hoạch về các Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết vào công việc trong thời gian tới./.

Nguyễn Thanh Bình
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE