Khoa -Trung tâm
Khoa Sân khấu - Âm nhac

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

KHOA SÂN KHẤU – ÂM NHẠC

 

Quyền Trưởng khoa

Trần Văn Tuấn

ĐT: 0913035389 

Thành viên Khoa SK - ÂN

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Trần Văn Tuấn

Đai học

Q.  Trưởng khoa

2

Hoàng Anh Thái

Thạc sĩ

Tổ trưởng Thanh nhạc

3

Đàm Thu Thủy

Đại học

Giảng viên Thanh nhạc

4

Tô Sông Trà

Đại học

Giảng viên Thanh nhạc

5

Cao Thị Bình Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên lý luận

6

Đào Ngọc Anh

Đại học

Tổ trưởng Nhạc cụ dân tộc

7

Tạ Đức Chinh

Đại học

Giảng viên nhạc cụ hiện đại

8

Trần Công Phước

Đại học

Giảng viên nhạc cụ hiện đại

9 Bùi Văn Tiệp Đại học Giảng viên lý luận, nhạc cụ

10

Quách Thị Xiêm

Đại học

Giảng viên NT Chèo

11

Nguyễn Thị Ninh

Đại học

Giảng viên NT Chèo

12

Cao Quang Huy

Đại học

Giảng viên Nhạc cụ dân tộc


.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE