Khoa -Trung tâm
Khoa Quản lý văn hóa, du lịch và lí luận

Ngày cập nhật: 08/05/2018

   

KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, DL VÀ LÝ LUẬN

 

 

 

 

 

 

Trưởng khoa

ThS. Phạm Thị Thanh

ĐT: 0983350414

 

Thành viên Khoa Lý luận Văn hóa - Du lịch và Lý luận

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

Hoàng Tuyết Nhung

Thạc sĩ

Tổ trưởng ngoại ngữ

2

Nguyễn Thị Tô Lịch

Thạc sĩ

Tổ trưởng Thư viện

3

Nguyễn Văn Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên lý luận Mác - Lê

4

Ngạn Văn Luân

Đại học

Giảng viên GDTC

5

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên lý luận

6

Hoàng Thị Hương

Đại học

Giảng viên lý luận


 

.
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE