Hệ thống tổ chức
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019

Ngày cập nhật: 11/11/2019

    Về việc xét tuyển viên chức giảng dạy trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình năm 2019

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬTTHÔNG BÁO

Về xét tuyển viên chức giảng dạy trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình năm 2019

 

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 02 chỉ tiêu; 01 Giảng viên dạy nhạc cụ truyền thống và 01 Giảng viên dạy Biểu diễn nghệ thuật chèo.

2. Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành và các chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (đựng trong túi bằng bìa cứng) gồm:

     + Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

     + Ba (03) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10 tháng 11 đến hết ngày 09 tháng 12 năm 2019 (trong giờ hành chính);

5. Nơi nhân hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính , trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình - Số 12 phố Hoàng Công Chất, P. Quang Trung, TP Thái Bình

          Chi tiết về tuyển dụng như sau:  

 

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

Số:  181/TB-VHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
           Thái Bình, ngày … tháng 11 năm 2019


 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức giảng dạy năm 2019

của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

 

          Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/BCSĐ, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đồng ý để trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng viên chức giảng dạy;

          Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình về việc phe duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật; Nhà trường thông báo xét tuyển 02 chỉ tiêu viên chức ngạch giảng viên, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

          1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

          1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại Trường Cao đẳng VHNT Thái Bình được đăng ký xét tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c.phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

          đ. Có phẩm chất đạo đức tốt

          e. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Trình độ chuyên môn.

+ Giảng viên dạy nhạc cụ truyền thống (chức danh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, Mã số V.09.02.04): Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Nhạc cụ truyền thống;

+ Giảng viên dạy Biểu diễn nghệ thuật chèo (chức danh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, Mã số V.09.02.04): Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật chèo trở lên.

- Trình độ ngoại ngữ.

Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên

- Trình độ tin học.

Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.

          1.2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

          Các đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên được cộng vào kết quả xét tại vòng 2, cụ thể như sau:

          - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như  thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

          Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

          Tổng số 02 chỉ tiêu viên chức, trong đó:

1. Giảng viên dạy nhạc cụ truyền thống: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm cẩn tuyển: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, Mã số V.09.02.04

2. Giảng viên dạy Biểu diễn nghệ thuật chèo: 01; Vị trí việc làm cần tuyển:  Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, Mã số V.09.02.04.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

          1. Người đẳng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ. Hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng gồm:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ và chỉ được đăng ký 01 vị trí việc làm (nếu đăng ký 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ thông tin yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

- Ba (03) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ (nếu tên và địa chỉ người nhận không trùng với tên của thí sinh thì phải ghi cả hai: người nhận và tên thí sinh).

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển: Người trúng tuyển phải xuất trình các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) … theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển quy định để Nhà trường hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trong trường hợp người dự tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vị gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 10/11/2019 ngày 09/12/2019 (trừ ngày lễ,  thứ bảy và chủ nhật).

          2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính , trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình - Số 12 phố Hoàng Công Chất, P. Quang Trung, Tp Thái Bình.

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC: Thực hiện thông qua xét tuyển

VI. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

           Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

          a.  Vòng 1

          Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          b. Vòng 2. Tổ chức thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP VÀ XÉT TUYỂN:

          Thời gian ôn tập và xét tuyển: Sẽ thông báo sau;

          Địa điểm ôn tập và xét tuyển: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình; số 12 Hoàng Công Chất, P. Quang Trung, TP Thái Bình.

VIII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

          Trường cao dẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình trân trọng thông báo để các cơ quan đơn vị có liên quan biết; cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển thực hiện theo Thông báo này./.


Nơi nhận:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Sở Nội vụ;

 - Các đơn vị có liên quan

 - Lưu VT

 

Q/HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

TS. Bùi Thị Dung

 

                                          


          Thông báo tuyển dụng viên chức 2019                                                                                                                                                           

 

   

     

                                                                                                

                                                                


st
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE